Adatkezelési tájékoztató

A Zsemberi-Hegedüs Ügyvédi Iroda (Ügyvédi Iroda) működésével összefüggésben egyes személyek személyes adatainak kezelését végzi. Az Ügyvédi Iroda tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) által meghatározott elvárásoknak.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Zsemberi-Hegedüs Ügyvédi Iroda
Székhely (Iroda címe): 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 3. I/7.
Telefon: +36209576520
Email: zsemberi-hegedus@medlaw.hu
Honlap: www.medlaw.hu

Az Ügyvédi Iroda adatkezelési tevékenysége az érintettek hozzájárulásán alapul, szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges, az Ügyvédi Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ügyvédi Iroda (illetve harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Ügyvédi Irodánk adatkezelése

A./ SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés célja
Az ügyvédi megbízási szerződésünk (egyéb szerződés) teljesítése érdekében a megbízási szerződés vagy jogszabály alapján meghatározott kötelezettségeket látunk el ügyfeleink (egyéb szerződéses partnerünk) részére, ennek során kezeljük azokat az adatokat, amiket ügyfeleink (egyéb szerződéses partnereink) szolgáltattak nekünk, vagy harmadik személyektől kaptuk.
Kezelt adatokNév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány, lakcímkártya száma, adóazonosító szám, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pont
Adattovábbítás: Nincs

B) JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS

Az adatkezelés célja
Ügyfeleink személyes adatait a ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kezelnünk, különös tekintettel, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényre.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pont
Kezelt adatok
Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, email, más személyes adat, aminek a kezelését a jogszabály előírja.
Adattovábbítás: nincs

C./ AZ ÜZLETVITELHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja
Az ügyvédi irodánk kezeli ügyfeleink számlázáshoz szükséges adatait, valamint gyűjthetünk, illetve kezelünk adatot olyan személyről, aki nem ügyfelünk és nem üzleti partnerünk, de az ügyvédi munkánk során ellátott ügyekben érintett.
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont
Kezelt adatok
Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelése az ügymenethez, feladatellátáshoz szükséges.
Adattovábbítás: Nincs

A szerződés létrejöttével kapcsolatos adatokat a szerződés időtartama alatt, illetve a szerződés lejártától számított 5 évig, illetőleg 10 évig őrizzük meg, illetve a szerződés megszűnését követően ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a szerződés megszűnését, illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 (hat) évig.

A kapcsolattartók személyes adatait a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb egy évig őrizzük meg.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat, illetve az azokhoz tartozó személyes adatokat a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 (öt) évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeljük.

Az Áfa tv.  szerinti kötelezettség alapján az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általunk kibocsátott, valamint a birtokunkban levő vagy egyéb módon rendelkezésünkre álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.

Az adózás rendjéről szóló  törvény  szerinti kötelezettség alapján, az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általunk kibocsátott, valamint a birtokunkban levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 (öt) évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 (öt) évig kezeljük.

Az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatokat a Pmt. a megbízási szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8  évig, a Pmt.-ben meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig őrizzük meg.

Az ügyfél-azonosítás céljából, „JÜB adatigénylés” körében az Ügyvédi tv. alapján kezelt adatokat a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8  évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10  évig kezeljük.

D./ KAPCSOLATTARTÁS

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás érdekében a jelenlegi, korábbi és esetleges jövőbeli ügyfeleink elérhetőségét (ideértve az alkalmazottaikat) megőrizzük.
Adakezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont
Kezelt adatok
Név, lakcím, email, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelésére az üzletmenethez, feladatellátáshoz szükség van.
Adattovábbítás: Nincs

E./ HÍRLEVÉL, HASONLÓ EMAILEK, MARKETING

Fenntartjuk a lehetőséget arra, hogy aktuális és leendő ügyfeleink, valamint a közösségi médiában jelen lévő követőink számára hírlevelet küldjünk jogi témában, valamint üdvözlőlapot egyes események esetén.

Az adatkezelés célja: Hírlevél és marketing
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pont
Kezelt adatok: Név és email cím
Adattovábbítás: Nincs

H./ A HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A felhasználói élmény növelése érdekében az Ügyvédi Iroda honlapján ún. „sütiket” alkalmaz, azaz a weboldal látogatóinak a számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jutunk, azonban ez alapján Önt nem lehet egyedileg azonosítani.

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozók azok a szerződött partnerek, akik közreműködnek az Adatkezelővel a szolgáltatás nyújtása során. A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatot az Adatkezelő nevében:

Tárhely- és e-mail-szolgáltatás
A weboldal tárhelyét biztosító tárhelyszolgáltató a weboldal működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, ennek a jogalapja: jogos érdek, és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának zavartalanságának biztosítása, az erre vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése.

Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
Email cím: info@sybell.hu
Weboldal: www.sybell.hu

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. Hozzáférés

Az iroda elektronikus elérhetőségén bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és az ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg.

2. Helyesbítés

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, vagy azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük, illetve kiegészítjük.

3. Törlés

A kezelt személyes adatot töröljük, ha
a) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték
b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
d) kezelése jogellenes;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4. Korlátozás

Az alábbi esetekben kérheti az az adatkezelés korlátozását:
a) ha vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig)
Az adatkezelés korlátozása esetén az Ügyvédi Iroda az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

5. Tiltakozás

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak.
Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk.

6. Panasz

Amennyiben az általunk végzett adatkezelést magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben Ügyfelünknek, vagy másnak a személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével kárt okoznánk, akkor azt a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem személyiségi jogot érintene, a kárt szenvedő személy jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli Ügyvédi Irodánkat, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Jogellenes adatkezelés esetén jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://www.naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Székesfehérvár, 2022.03.02.